§ 70 Markanvisningsavtal kv Kolgården

Utskrivet från: http://gotland.se/42864
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 70
Markanvisningsavtal kv Kolgården

AU § 66
KS2008/615-25
- Tekniska nämnden 2008-12-17, § 355
- Ledningskontoret 2009-02-09

Tekniska nämnden har framlagt förslag till markanvisningsavtal med PEAB för ett ca 2,5 ha stort område inom Visby Artilleriet 1:38, kv. Kolgården, innebärande en köpeskilling på drygt 20 mnkr. Kommunen anlägger VA, bekostar fastighetsbild­ning m.m.

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att fördelningen av mark inom kv. Kol­gården i Visby skulle ske genom markanvisningstävling. Enligt detalj­plane­förslaget kunde ca 10 500 kvm bruttoarea (BTA) bebyggas. På förslag av tekniska nämnden godkändes PEAB:s anbud på 1 910 kr/kvm byggrätt BTA och tekniska nämnden fick i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med bolaget.

Ledningskontoret har tillstyrkt godkännande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Det upprättade förslaget till markanvisningsavtal för del av fastigheten Visby Artilleriet 1:38 godkänns.

  • Till kommunstyrelsen delegeras beslutanderätten i försäljningsärendet.

  • Register