§ 71 Försäljning av fastigheten Halls Annex 2:3

Utskrivet från: http://gotland.se/42863
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 71
Försäljning av fastigheten Halls Annex 2:3

AU § 67
KS2009/58-25
- Tekniska nämnden 2009-01-28, § 14
- Ledningskontoret 2009-02-25

Tekniska nämnden har föreslagit att ett obebyggt markområde (skogstomt), fastigheten Halls Annex 2:3, på drygt 6 000 kvm som ligger i närheten av Halls kyrka, ska säljas för 260 000 kr. Försäljningen har, i enlighet med kommun­styrelsens beslut, skett genom mäklare. Utgångspriset sattes till 250 000 kr.

Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Fastigheten Gotland Halls Annex 2:3 säljs till Ann Jansson, Hallstavik, för en köpeskilling av 260 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som fram­går av upprättat förslag till köpekontrakt.

  • Register