§ 72 Avtal om utökning av tomträtt

Utskrivet från: http://gotland.se/42862
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 72
Avtal om utökning av tomträtt

AU § 68
KS2009/59-25
- Tekniska nämnden 2009-01-28, § 13
- Ledningskontoret 2009-02-13

Tekniska nämnden har föreslagit att tomträtten Kometen 2 ska utökas med ca 500 kvm av fastigheten Kometen 1 och minskas med en smärre del av ett område som är allmän platsmark. Utökningen kan ske sedan överenskommelse träffats med förhyraren, Folkuniversitet. Tomträttsavgälden höjs från 12 900 kr till 17 000 kr per år. Innehavaren av tomträtten får genom avtalet också option på ytterligare mark om nuvarande hyresgäst, Folkuniversitetet, inte behöver den. En gammal bensinstation på platsen ska rivas och av tomträttsinnehavaren ersättas med en lokal för bilförsäljning.

Ledningskontoret har inte något att erinra mot förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Med VISFAST AB träffas avtal om ändring av villkor och omfattning av tomträtten till fastigheten Gotland Visby Kometen 2 i enlighet med de upprättade förslaget.

  • Register