§ 73 Friköp av tomträtt: Cypressen 20

Utskrivet från: http://gotland.se/42861
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 73
Friköp av tomträtt: Cypressen 20

AU § 69
KS2009/55-25
- Tekniska nämnden 2009-01-28, § 21
- Ledningskontoret 2009-02-25

Tekniska nämnden har föreslagit att fastigheten Visby Cypressen 20, nu upplåten med tomträtt, ska säljas till innehavaren av tomträtten, Svenska Civildata­logerna AB, för 233 920 kr; d.v.s. 80 kr per kvm (areal drygt 2 900 kvm).

Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Fastigheten Visby Cypressen 20 säljs till Svenska Civildatalogerna AB för en köpeskilling av 233 920 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpeavtal.

  • Register