§ 74 Friköp av tomträtt: Hyveln 4

Utskrivet från: http://gotland.se/42860
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 74
Friköp av tomträtt: Hyveln 4

AU § 70
KS2009/56-25
- Tekniska nämnden 2009-01-28, § 20
- Ledningskontoret 2009-02-25

Tekniska nämnden har föreslagit att fastigheten Visby Hyveln 4, nu upplåten med tomträtt, ska säljas till Göte Andersson, för 137 360 kr; d.v.s. 80 kr per kvm (areal drygt 1 700 kvm).

Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Fastigheten Visby Hyveln 4 säljs till Göte Andersson för en köpeskilling av 137 360 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpeavtal.

  • Register