§ 75 Motion. Sommarkurser i svenska i lägre årskurser

Utskrivet från: http://gotland.se/42859
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 75
Motion. Sommarkurser i svenska i lägre årskurser

AU § 71
KS2008/0072-63
- Motion 2008-02-18
- Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-28, § 47 och 2009-01-28

Sven Bosarfve m.fl. (FP) har i motion föreslagit att Gotlands kommun ska erbjuda sommarkurser i svenska språket för de barn i skolår 3-6 som behöver extra under­visning. Kurserna ska ledas av lärare som har särskild utbildning i att lära barn läsa och skriva.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat avvakta regeringens aviserade satsning på läs- och skrivinlärning för elever i grundskolan. I yttrandet nämns också de insatser för kompetensutveckling av lärare inom det området som nu pågår inom barn- och utbildningsförvaltningen. Därmed föreslås motionen besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige   

·        Motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens beslut.

Register