§ 76 Motion. Försök med s.k. spetsutbildning

Utskrivet från: http://gotland.se/42858
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 76
Motion. Försök med s.k. spetsutbildning

AU § 72
KS2008/0296-64
- Motion 2008-06-18
- Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-05, § 85

Solveig Artsman ( M ) har i motion föreslagit att Gotlands kommun ska anmäla sitt intresse av att delta i försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasiala spetsutbildningar.

Anm: Förslaget presenterades i promemoria (2008-05-26) vid utbildningsdepartementet som remissbehandlats under hösten. Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa och bredda sina kunskaper i matematik, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen. Maximalt 20 skolor skulle ges möjlighet att delta i försöksverksamheten som ska vara jämnt fördelad över landet. Högst 10 utbildningar avsågs starta hösten 2009. Resterande utbildningar beviljas påföljande ansökningsomgångar. Besluten fattas av Skolverket i mitten av januari 2009 efter samråd med Högskoleverket. Ett villkor är att den kommunale huvudmannen har ett etablerat samarbete med en högskola eller ett universitet som kan erbjuda kurser i det ämne eller ämnesområde spetsutbildning är inriktad mot och kan erbjuda spetsutbildning av god kvalitet.

Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att motionen ska anses besvarad med nämndens beslut att kommunen för närvarande ska avstå från att delta i försöks­verksamheten. Motivet är bl.a. att det negativt skulle drabba övriga elever på övriga program p.g.a. att den attraktiva lärarresursen skulle helt tas i anspråk vid den enda tänkbara spetsutbildningen som vore språk. Barn- och utbildnings­nämnden har senare godkänt en av rektorn vid Christopher Polhem­gymnasiet inlämnad ansökan om att få anordna spetsutbildning i matematik. Den har inte bifallits.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens beslut.

  • Register