§ 77 Medborgarförslag. Bonus till personal i kärnverksamheten

Utskrivet från: http://gotland.se/42857
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 77
Medborgarförslag. Bonus till personal i kärnverksamheten

AU § 73
KS2008/0325-02
- Medborgarförslag 2008-07-14
- Kommunfullmäktige 2008-09-15, § 104
- Ledningskontoret 2009-02-04
Hans Svensson har i medborgarförslag föreslagit att Gotlands kommun i likhet med Nynäshamns kommun ska ge bonus till personal som arbetar i kärnverk­samheten. Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen.

Ledningskontoret redogör för nuvarande system för lönesättning och finner det intressant att följa erfarenheterna från några kommuner som infört bonussystem, förslagsvis Västerås stad, som på prov infört bonussystem inom hemtjänsten.

Kommunstyrelsens beslut

  • Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.
  • Register