§ 78 Medborgarförslag. Inrättande av ”Visitors center” - besökscenter

Utskrivet från: http://gotland.se/42856
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 78
Medborgarförslag. Inrättande av ”Visitors center” - besökscenter

AU § 74
KS2008/492-14
- Medborgarförslag 2008-10-29
- Kommunfullmäktige 2008-11-24, § 151
- Stadsarkitektkontoret 2009-01-21
- Ledningskontoret 2009-02-27

Anders Strinnholm har i medborgarförslag föreslagit att frågan om att inrätta ett besökscenter – Visitors Center – ska utredas; ett center som, för att stärka Visbys ställning som turistmål, förmedlar information och kunskap om världsarvet Hansestaden Visby och gör det tillgängligt. Idag saknas en hemsida med samman­hållen och kvalitetsgranskad information som besökaren kan ta del av, anser förslagsställaren. Kommunfull­mäktige har delegerat ärendet till kommunstyrelsen.

Stadsarkitektkontoret har redogjort för hur världsarvet exponerats hittills och de aktiviteter som planeras. Även frågan om en särskild lokal, närmast Burmeisterska huset, har utretts. Det lokalvalet kräver emellertid speciella hänsynstaganden och är inte heller finansierat.

Ledningskontoret anser att frågan har utretts och föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat med stadsarkitektkontorets yttrande.

Kommunstyrelsens beslut

  • Medborgarförslaget anses besvarat med stadsarkitektkontorets yttrande.

  • Register