§ 79 Medborgarförslag. Återkalla broschyr om vision och varumärke

Utskrivet från: http://gotland.se/42855
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 79
Medborgarförslag. Återkalla broschyr om vision och varumärke

AU § 75
KS2008/515-10
- Medborgarförslag 2008-11-03
- Kommunfullmäktige 2008-12-15, § 180
- Ledningskontoret 200+9-02-27

Ylva Liljeholm har i medborgarförslag föreslagit att broschyren ”Vision och varu­märkesplattform för Gotland – den magiska ön” omedelbart ska dras in, eftersom den, enligt henne, innehåller genanta språkliga felaktigheter och generaliseringar. Kommunfullmäktige har delegerat ärendet till kommunstyrelsen.

Med hänvisning till bl.a. att broschyren utgjort beslutsunderlag och inte kommer att användas i marknadsföringen anser ledningskontoret det vara olämpligt och onödigt att återkalla den. Vid eventuellt nytryck kommer de språkliga felaktig­heterna att rättas till.

Kommunstyrelsens beslut

  • Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.

  • Register