§ 80 Nominering Föreningen Tillväxt Gotland

Utskrivet från: http://gotland.se/42854
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 80
Nominering Föreningen Tillväxt Gotland

AU § 78

Kommunstyrelsen har att utse ombud och nominera två ledamöter i styrelsen för föreningen Tillväxt Gotland. Mandattiden är två år.

Till ombud vid stämman 2008 utsågs Lena Celion ( m ). De ledamöter vars mandattid upphör är Eva Nypelius ( c ) och Björn Jansson ( s ) .

Kommunstyrelsens beslut

  • Till ledamöter på två år nomineras Eva Nypelius ( c ) och Björn Jansson ( s ).

  • Till ombud vid stämman 2009 utses Gustaf Hoffstedt (m ) och till ersättare för ombudet Lars Thomsson ( c ).

  • Register