§ 82 Förvärv av samfällighet Roma S:4

Utskrivet från: http://gotland.se/42852
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 82
Förvärv av samfällighet Roma S:4

AU § 81
KS2009/103-25
- Tekniska nämnden 2009-02-25, § 48
- Ledningskontoret 2009-03-09

Tekniska nämnden har föreslagit att kommunen ska förvärva samfälld mark i Roma för att kunna genomföra försäljningen av Roma kyrkskola och därför bevilja 400 000 kr i tilläggsanslag.

Ledningskontoret tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Marksamfälligheten Gotland Roma S:4 förvärvas för 350 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.

  • Register