§ 83 Ändring av hamntaxan

Utskrivet från: http://gotland.se/42851
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 83
Ändring av hamntaxan

AU § 82
KS2009/54-55
- Tekniska nämnden 2009-01-28, § 32
- Ledningskontoret 2009-03-10

Tekniska nämnden har föreslagit att avgifterna i hamntaxan ska höjas med ca 8 %. Avgifterna i gästbåtstaxan föreslås höjas med i genomsnitt ca 15 %.

Ledningskontoret har föreslagit att ändringarna ska tillstyrkas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Tekniska nämndens förslag bifalls.

  • Register