§ 84 Omdisponering av anslag för sjukresor

Utskrivet från: http://gotland.se/42850
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 84
Omdisponering av anslag för sjukresor

AU § 83
KS2008/613-04
- Tekniska nämnden 2008-12-17, § 341
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2009-02-16, § 289
- Ledningskontoret 2009-03-05

Tekniska nämnden har föreslagit att budgeten för sjukresor ska omdisponeras till hälso- och sjukvårdsnämnden och att den del av kostnaden för beställnings­centralen (inom tekniska förvaltningen) som avser sjukresor ska belasta hälso- och sjukvårdsnämnden. Administration och upphandling av sjukresor ska dock enligt förslaget tekniska förvaltningen även i fortsättningen svara för.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har avstyrkt förslaget. Övervägs förslaget bör det föregås av en analys av för- och nackdelar. Nämnden redogör för bakgrunden till att kostnaderna ökat men anser att omdisponering inte löser det problemet. Genom samarbete skulle styr- och uppföljningssystem kunna förbättras.

Ledningskontoret har föreslagit att förutsättningarna för den organisatoriska föränd­ringen ska utredas.

Kommunstyrelsens beslut

  • Tekniska nämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att, under medverkan av kommunstyrelsen (ledningskontoret), utreda förutsättningarna för att överföra anslag för sjukresor från tekniska nämnden till hälso- och sjukvårdsnämnden och finansieringen av det.

  • Register