§ 85 Motion. Inrättande av kommunalt naturreservat på södra Hällarna

Utskrivet från: http://gotland.se/42849
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 85
Motion. Inrättande av kommunalt naturreservat på södra Hällarna

AU § 84
KS2008/0302-71
- Motion 2008-06-18
- Byggnadsnämnden 2008-10-29, § 194
- Ledningskontoret 2009-02-13

Stefaan De Maecker m.fl. ( MP ) har i motion föreslagit att området södra Hällarna, mellan Färjeleden och väster om Toftavägen, ska inrättas som kommunalt natur­reservat.

Byggnadsnämnden har hänvisat till den förestående utställningen av förslag till fördjupad översiktsplan för Visby, i vilken en utbyggnadsstrategi för bl.a. Hällarna ingår, och anser att frågan om ett ev. bildande bör avvakta det fortsatta planarbetet ”för att finna lämplig avgränsning”.

Ledningskontoret har konstaterat att kommunstyrelsens ställningstagande till användningen av området, utvecklingsplanen för Visborgs-området, inarbetats i förslaget till fördjupad översiktsplan för Visby. Frågan om eventuellt bildande av naturreservat föreslås behandlas i samband med utställningen av planförslaget. Arbetsutskottet har tillstyrkt ledningskontorets förslag.

Yrkande :
o Brittis Benzler ( v ) yrkade att motionen skulle tillstyrkas.

o Lars Thomsson ( c ) yrkade att arbetsutskottets förslag skulle bifallas.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Brittis Benzlers yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Frågan om den framtida markanvändningen av södra Hällarna ska behandlas i samband med utställningen av förslaget till fördjupad översiktsplan för Visby.

  • Register