§ 86 Revisionsskrivelse. Intern kontroll inom patientnämnden

Utskrivet från: http://gotland.se/42848
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 86
Revisionsskrivelse. Intern kontroll inom patientnämnden

AU § 85
KS2009/38-00
- Revisionsskrivelse 2009-01-21
- Patientnämnden 2009-02-17
- Ledningskontoret 2009-03-05

Revisorerna har, efter granskning av den interna kontrollen inom Patientnämnden, bedömt den vara i huvudsak tillräcklig. Den kan dock förbättras inom flera områden, bl.a. saknas av nämnden antagna riktlinjer för hur den interna kontrollen ska skötas. Så t.ex. övervakar nämnden inte kontrollen och beslut om attestanter saknas. Dessutom påtalas resursbrist, svårigheter i tillgängligheten och avsakna­den av feedback till hälso- och sjuk­vården. Rapporten har översänts till Patient­nämnden och Kommunstyrelsen för åtgärder.

Patientnämnden har översänt sitt svar för kännedom till kommunstyrelsen.

Ledningskontoret konstaterar att de påtalade bristerna kommer att åtgärdas och att frågan om resurser är en budgetfråga.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontorets utlåtande överlämnas som svar till revisorerna.

  • Register