§ 87 Remiss. Hur ska skogspolitiken genomföras på Gotland?

Utskrivet från: http://gotland.se/42847
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 87
Remiss. Hur ska skogspolitiken genomföras på Gotland?

AU § 86
KS2008/606-14
- Jordbruksdepartementet 2008-12-18
- Ledningskontoret 2009-03-17

Jordbruksdepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på betänkande av utredningen organisationen av skogspolitiska uppgifter på Gotland, SOU 2008:103 .

Förslaget: Utredaren konstaterar att det saknas tydlig ledning för skogspolitiken på Gotland och att den organisatoriska uppdelning av skogsfrågorna som länsstyrel­sen gjort motverkar målen för skogspolitiken. Uppföljningen av skogspolitiken i länet har varit dålig såväl från Skogsstyrelsen som Regeringskansliet.

Försöket med att låta länsstyrelsen utföra Skogsstyrelsens regionala uppgifter bör omedelbart avbrytas. Det har pågått för länge och med otydliga mål vilket lett till osäkerhet, ifrågasättanden och att Gotland blivit förbisett gång på gång under försöks­perioden.

Eftersom det ännu inte är klart hur staten ska organisera sig på den regionala nivån fram­läggs två alternativa förslag – scenarios:

I det ena – A – fortsätter länssty­rel­sen att hantera skogspolitiken, dock med en annan organisatorisk lösning än i dag: EN enhet på länsstyrelsen ansvarar för hela skogspolitiken. En tjänst som skogschef inrättas och inom Skogsstyrelsens ledningsgrupp utses en kontaktperson för Gotland. Länsstyrelsen hante­rar landsbygdsprogrammet i dess helhet.

I alternativ B återgår skogsfrågorna till Skogs­styrelsen. Distriktskontoret finns på Gotland och leds av en skoglig chef. Administrativa vinster kan göras. Det skulle också kunna bidra till högre effektivitet men en förlust är att skogspolitiken inte ses integrerat i det större samhällsperspektivet, vilket kan göras när skogsfrågorna varit integrerade i länsstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut

  • Det upprättade förslaget till yttrande revideras i enlighet med vad som framkom under överläggningen.

     

  • Register