§ 88 Remiss. En framtida spelreglering. SOU 2008:124

Utskrivet från: http://gotland.se/42846
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 88
Remiss. En framtida spelreglering. SOU 2008:124

AU §87
KS2008/608-10
- Finansdepartementet 2008-12-19
- ledningskontoret 2009-03-10

Finansdepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på Spelmarknadsutredningens betänkande En framtida spelreglering, SOU 2008:124 .

Förslaget : Utredningen lämnar två förslag till spelreglering. Det ena att behålla men strama upp nuvarande system och det andra att öppna vadhållningsspel (oddsspel och tipsspel) för nya aktörer.

Det senare förslaget (som i fortsättningen beskrivs här) innebär krav på tillstånd för att tillhandahålla spelen hos ombud och över Internet. Svenska Spel bör enligt utredningen inte bedriva de spel som öppnas för andra och ska därför avveckla sin vadslagningsverksamhet.

Kasinospel, spel på värdeautomater och interaktiva spel förbehålls Svenska Spel. Folkrörelserna ska inte längre kunna anordna interaktiva spel. Hästtävlingar undantas och ATG:s ensamrätt på dessa spel ändras inte.

En ny myndighet, Spelmarknadsinspektionen, inrättas för tillståndsgivning och kontroll m.m.. Blockering av IP-adresser och blockering av betalningsuppdrag (till banker) ska kunna göras för aktörer utan tillstånd. Svenska Spel bedöms tappa ca 1,5 mdkr av sin vinst. Med minskad vinst kommer överskottet som fördelas av Riksidrottsförbundet och Ungdomsstyrelsen att minska*.

Bolagets spelverksamhet ska beskattas. Antalet ombud i glesbygd kommer kanske att minska, eftersom andra aktörer tros ställa affärsmässighet framför service. Lotteri­inspektionen slopas. En ny lotterilag införs. Kommuners och länsstyrelsers uppgifter i fråga om tillstånd till lokala lotterier upphör. (* Frågan om stödet till idrotten har utretts av Idrottsstödsutredningen, se SOU 2008:59 ).

Ledningskontoret har upprättat förslag till yttrande vari bl.a. frågan om spel­beroendet diskuteras och ansvaret för behandling, samt uppdrag till Folkhälso­institutet. Konsekvenserna för glesbygden av ett minskat antal ombud framhålls. Utredningens förslag att öppna upp för andra aktörer kan komma att påverka verksamhetens omfattning i Visby.

Kommunstyrelsens beslut

  • Yttrande avges i överensstämmelse med det upprättade förslaget.

     

  • Register