§ 89 Remiss. Statligt finansierad företagsrådgivning

Utskrivet från: http://gotland.se/42845
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 89
Remiss. Statligt finansierad företagsrådgivning

AU § 88
KS2009/67-14
- Näringsdepartementet 2009-02-05
- Ledningskontoret 2009-03-26

Näringsdepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på den utredning om statligt finansierad företagsrådgivning som FBA (Forum for Business Administration?) gjort på uppdrag av regeringen.

Utredaren konstaterar att rådgivning lämnas i flera former och utan särskild avgräns­ning. Rådgivningen når relativt få företag och efterfrågas av relativt få SMF (små- och medelstora företag). Att den inte efterfrågas tycks vara ett medvetet val och inte en följd av okunskap om systemet.

I någon begränsad mån trängs privata aktörer ut av den offentligt finansierade rådgiv­ningen; utbudets omfattning skiljer sig dock åt mellan regionerna.

Utredningen framlägger en del förslag, bl.a. att ansvaret för rådgivningen ska ligga regionalt, dock med statlig medverkan. Det statliga åtagandet bör få ett tydligare fokus på mikro- och småföretag inför eller efter start av företag. Att upphandla företagsrådgivning eller lämna den i form av konsultcheck skulle minska undanträngning och öka förekomsten privata aktörer.

Med utgångspunkt i iakttagelserna lämnas förslag på konkreta åtgärder som främst syftar till ökad konkurrensutsättning och efterfrågan på privata tjänster och utveckling av rådgivningssystemet. Dessutom betonas vikten av dels information om lagar och regelverk, dels uppföljning av de insatser som riktats till särskilda målgrupper.

Ledningskontoret har sammanfattat ärendet och föreslagit att utredningens förslag ska tillstyrkas och vikten av regional anpassning till det gotländska näringslivets speciella förutsättningar Gotland framhållas.

Kommunstyrelsens beslut

  • Yttrande avges i huvudsaklig överensstämmelse med det upprättade förslaget.

     

  • Register