§ 91 Remiss. Ansökning om kameraövervakning

Utskrivet från: http://gotland.se/42843
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 91
Remiss. Ansökning om kameraövervakning

AU § 89
KS2009/108-10
- Länsstyrelsen 2009-03-04
- Ledningskontoret 2009-03-19

Länsstyrelsen har för yttrande remitterat ansökning om kameraövervakning från GotlandsBuss AB avs. bolagets 28 bussar.

Ledningskontoret har föreslagit att ansökan ska tillstyrkas

Kommunstyrelsens beslut

  • Ansökan tillstyrks.

  • Register