§ 92 Plan och budget för genomförande av IT-strategin för vård och omsorg

Utskrivet från: http://gotland.se/42842
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 92
Plan och budget för genomförande av IT-strategin för vård och omsorg

AU § 90
KS2008/543-0
- Sveriges Kommuner och Landsting 2008-11-21
- Ledningskontoret 2009-02-09

Sveriges Kommuner och Landsting har rekommenderat huvudmännen att anta förslag till verksamhetsplan och budget för det gemensamma arbetet med den Nationella IT-strategin för vård och omsorg 2009 och gemensamt genomföra beskrivna aktiviteter.

Verksamhetsplanen innebär att arbetet 2009 koncentreras på att slutföra upp­dragen i den ursprungliga treåriga handlingsplanen (som avsåg landstingen. I juni 2008 uppmärk­sammade SKL kommunerna på behovet av skyndsamma åtgärder för samverkan m.m.). Flera av projekten kommer att övergå till förvaltning, vilket aktualiserar frågan om den framtida organisationen. Inför det beslutet utvärderas beställarorganisationen – Beställar­ledning och Beställar­funktion. Landstingens långsiktiga åtagande (fr.o.m. 2010) för förvaltning av gemensamma objekt beräknas uppgå till ca 300 mnkr per år. Därtill förutses komma fortlöpande ökande kostnader för de gemensamma åtagandena, eftersom statsbidragen upphör, när projekten lämnat utvecklings­stadiet och övergått i förvaltning. Målsättningen är att sjukvårdshuvudmännen enar sig om en plan för införandet av de viktigaste tillämpningarna i den nationella IT-strategin. Senare under året återkommer man till frågan om framtida organisation och förvaltningsprinciper för gemensam IT-infrastruktur.

Ledningskontoret har överlämnat den plan för aktiviteterna på Gotland som krävs för att förverkliga den rekommenderade verksamhetsplanen. Aktiviteterna ingår i budget 2009.

Kommunstyrelsens beslut

  • Rekommendationen antas.

  • Register