§ 95 Medborgarförslag. Samarbete mot klotter

Utskrivet från: http://gotland.se/42839
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 95
Medborgarförslag. Samarbete mot klotter

AU § 93
KS2008/112-10
- Medborgarförslag 2008-03-10
- Kommunfullmäktige 2008-09-15, § 104
- Ledningskontoret 2009-02-11

Inger Dohlwitz Ahlberg har i medborgarförslag föreslagit en rad åtgärder inne­bärande samarbete mellan polis, kommun och skola för att komma till rätta med klottret. Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen.

Ledningskontoret ger faktabakgrund och redogör för vad som gjorts och som planeras, bl.a. en aktivitet i överenskommelsen med polisen om det brottsföre­byggande arbetet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.

  • Register