§ 96 Bokslut 2008. Årsredovisning

Utskrivet från: http://gotland.se/42838
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 96
Bokslut 2008. Årsredovisning

AU § 94

Årsredovisningen för 2008 års verksamhet förelåg i korrektur. Koncernkontroller Anders Gripne redogjorde för det avsnitt i årsredovisningen som behandlade hur verksamheten 2008 uppfyllt målen för de fem perspektiven i kommunens styrkort.

Årets resultat uppgick till + 37 mnkr (budget + 18 mnkr). Resultatet har belastats med omstruktureringskostnader och nedskrivningar på fastigheter. I resultatet ingår realisationsvinster från försäljning med fastigheter med netto 43 mnkr. Nämndernas verksamhet visade ett överskott på 23 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Årsredovisningen godkänns.
  • Register