§ 97 Överföring av resultat

Utskrivet från: http://gotland.se/42837
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 97
Överföring av resultat

AU § 95
KS2008/557-04
- Ledningskontoret 2009-03-10

Ledningskontoret har upprättat förslag till överföring av resultat från 2008 som innebär att ca 2,7 mnkr av begärda ca 18,1 mnkr överförs. Nämndernas samlade egna kapital skulle därmed uppgå till ca 112 mnkr.

I princip gäller att ett belopp motsvarande hela underskottet och 75% av överskottet får överföras till kommande budgetår. Underskott får balanseras inom tre år.

Kommunstyrelsens beslut

  • Det upprättade förslaget till överföring av resultat från 2008 fastställs.

  • Nämnderna ska under 2009 iaktta stor restriktivitet med utnyttjandet av eget kapital.

  • Register