§ 98 Ekonomirapport

Utskrivet från: http://gotland.se/42836
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 98
Ekonomirapport

AU § 96
- Ledningskontoret 2009-09-16

Ledningskontoret har upprättat ekonomirapport per februari 2009.

Kommunstyrelsens beslut

  • Rapporten lades till handlingarna.
  • Register