§ 99 Reviderad investeringsbudget. Tilläggsanslag

Utskrivet från: http://gotland.se/42835
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 99
Reviderad investeringsbudget. Tilläggsanslag

AU § 97
KS2009/63-04 och KS2008/214-4
- Ledningskontoret 2009-03-17

Efter genomgång av dels nämndernas önskemål om överföring av investerings­anslag från 2008, dels investeringsbudgeten 2009 har ledningskontoret upprättat förslag till reviderad investeringsbudget 2009.

Av 2008 års investeringsbudget har 102 mnkr inte utnyttjats. Den för 2009 fast­ställda investeringsbudgeten uppgår till 308 mnkr och föreslås efter revide­ringen uppgå till 364 mnkr. 45 mnkr föreslås överföras till kommande investeringsbudget för 2010.

Ledningskontorets förslag föredrogs av koncernkontroller Anna-Lena Gutedal.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 • Till tekniska nämnden omdisponeras följande anslag:

  Från kommunstyrelsen ( ledningskontoret ): förvaltningslokaler Visborg, 3,3 mnkr

  Från barn- och utbildningsnämnden: Stenkyrka skola, 5,3 mnkr, Romaskolan, 2,7 mnkr, Fole skola, 3 mnkr, Fole förskola, 4,5 mnkr, samt Norrbackaskolan, 1,2 mnkr.

  Från socialnämnden: Kilåkern Slite, 6 mnkr.

  Från hälso- och sjukvårdsnämnden: Folktandvården Korpen, 4,5 mnkr.

 • Till 2010 överförs 10 mnkr av investeringsbudget för Fole skola och 2 mnkr av investeringsbudget för Folktandvården Korpen.

 • Investeringsbudgeten för VA-verksamheten ska uppgå till 56,2 mnkr 2009. 13 mnkr överförs till 2010.

 • Investeringsbudgeten för hamnverksamheten ska uppgå till 21,6 mnkr för linjehamnar och 14 mnkr för övriga hamnar. 20 mnkr överförs till 2010.

 • Tekniska nämnden beviljas 5 mnkr i tilläggsanslag för om- och tillbyggnad av Hemse vårdcentrum. Frågan om ev. centralkök på södra Gotland bör beaktas i samband med projekteringen. Medel anvisas ur Gotlands kommuns eget kapital.

 • Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag med 4 mnkr för att säkerställa vattenkvaliteten sedan grundämnet bor upptäckts i vissa vattentäkter avslås.

 • Räddningstjänsten beviljas 1,1 mnkr för investering i utrustning. Medel anvisas ur Gotlands kommuns eget kapital.

 • Register