§ 101 Rapport om användningen av ”omställningsmedel”. Rapport om användning av regionalpolitiska medel

Utskrivet från: http://gotland.se/42833
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 101
Rapport om användningen av ”omställningsmedel”. Rapport om användning av regionalpolitiska medel

AU § 100
KS2005/0344-14 och KS2008/7-14
- Ledningskontoret 2009-02-19 och 03-02
Gotlands kommun ska till regeringen redovisa användningen av de medel som ställts till förfogande med anledning av försvarsomställningen. Det totala beloppet uppgår till 50 mnkr; redovisningen avser det först beviljade beloppet som uppgick till 30 mnkr. Ledningskontoret har upprättat redovisning över de nio projekt som omfattas av de medlen. Redovisning av återstående 20 mnkr ska lämnas i mars 2010.

I enlighet med regleringsbrevet och där angiven tidpunkt har redovisning över användningen av anslag för regionala tillväxtåtgärder 2008 upprättats och till­ställts regeringen. Den åtgärden föreslås godkännas.

Kommunstyrelsens beslut

  • Rapporten överlämnas till regeringen. Den vidtagna åtgärden godkänns.
  • Register