§ 102 Regionalt tillväxtbidrag till ”Resecentrum Gotland”

Utskrivet från: http://gotland.se/42832
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 102
Regionalt tillväxtbidrag till ”Resecentrum Gotland”

AU § 101
KS2009/36-14
- Ledningskontoret 2009-03-03

Ledningskontoret föreslår att projektet ”Resecentrum Gotland” ska beviljas drygt 496 000 kr i regionala tillväxtmedel för en förstudie i syfte att utreda förutsätt­ningarna för att inrätta ett resecentrum i hamnområdet för att göra Gotland mer tillgängligt för alla slags resenärer.

Kommunstyrelsens beslut

  • Projektet ”Resecentrum Gotland” beviljas 40,90 % av projektets totala upparbetade kostnader (d.v.s. inkl. eget arbete) eller 50,56 % av projektets faktiska kostnader, dock högst 496 884 kr ur 2009 års anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder.

  • Beslutet avser perioden 1 januari – 30 november 2009. Slutrekvisition och skriftlig slutrapport med utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 31 januari 2010. Avdelningen för regional utveckling informerar sökanden om övriga villkor för stödet.

  • Register