§ 104 Flytta-till-Gotland-aktivitet

Utskrivet från: http://gotland.se/42830
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 104
Flytta-till-Gotland-aktivitet

AU § 104
KS2009/124-14
- Förslag 2009-03-17

Mot bakgrund av målen om befolkningsökning i Vision 2025 har Eva Nypelius ( c ) föreslagit att ca 1 mnkr av den återbäring som Gotlands kommun 2009 erhåller från Länsförsäkringar Gotland ska användas för marknadsförings­insatser och ett ”Flytta-till-Gotland-paket”. Förslaget har tillstyrkts av arbetsutskottet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontoret får i uppdrag att utforma förslag om ett ”Flytta-till-Gotland-paket” för familjer som flyttar till Gotland.

  • Register