§ 105 Skrivelse om länsrätten

Utskrivet från: http://gotland.se/42829
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 105
Skrivelse om länsrätten

AU § 105
KS 2009/148-11

Mot bakgrund av förslag i proposition 2008/09:165 om nedläggning av länsrätten på Gotland har arbetsutskottet föreslagit att Gotlands kommun ska agera. Kommunstyrelsen har i tidigare yttrande över länsrättsutredningens förslag vänt sig emot förslaget att länsrätten på Gotland skulle läggas samman med den i Stockholm (§ 185/2008).

Kommunstyrelsens beslut

  • Förslaget bifalls. Skrivelse ska avlåtas till justitieutskottet.

  • Register