§ 106 Omfördelning av omställningsmedel

Utskrivet från: http://gotland.se/42828
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 106
Omfördelning av omställningsmedel

AU § 107
KS2005/344-14
- Ledningskontoret 2009-03-06

Gotlands kommun har i två omgångar erhållit sammanlagt 50 mnkr i bidrag till insatser p.g.a. försvarsomställningen. I februari 2007, § 49, bestämde kommun­styrelsen insatser och åtgärder för 20 mnkr. Av det belopp, 2,5 mnkr, som avsattes som stöd till företagare för anläggande av pooler återstår ca 950 000 kr. Ledningskontoret föreslår nu att det beloppet används dels i ett projekt som drivs av Gotlands kommun: ”Marknadsföring och utveckling av besöks- och evene­mangsön Gotland”, dels projektet ”Bo och leva på Gotland” som drivs av Glocal Society AB.

Kommunstyrelsens beslut

  • Den föreslagna omfördelningen av medel för insatser med anledning av försvarsomställningen godkänns.

  • Projekt ”Marknadsföring och utveckling av besöks- och evenemangsön Gotland” beviljas 700 000 kr för 2009 ur anslag 33:6 Insatser med anledning av försvarsomställningen

  • Projekt ”Bo och leva på Gotland” beviljas medfinansiering med 81,11 % av projektets utgifter, dock högst 249 000 kr ur anslag 33:6 Insatser med anledning av försvarsomställningen.

  • Beviljade medel ska rekvireras senast 31 december 2009. Projekten ska slutredovisas senast 31 januari 2010.

  • Register