§ 107 Fördjupad översiktsplan

Utskrivet från: http://gotland.se/42827
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 107
Fördjupad översiktsplan

PBK § 1
KS2002/0207-21
- Kommunstyrelsen 2002-05-23, § 138
- Kommunstyrelsen 2006-02-23, § 56 beslut om samråd
- Stadsarkitektkontoret arbetshandlingar 2007
- Ledningskontoret 2009-03-18 med sammanställning av plan- och bostadskommitténs ändringsförslag

Kommunstyrelsen har uppdragit åt ledningskontoret att utarbeta en översiktsplan för Visby-området. Plan- och bostadskommittén är styrgrupp och byggnads­nämnden genomför det erforderliga planarbetet enligt PBL. Samtidigt beslöts att en översiktlig planering skulle genomföras för hamnområdet och angränsande områden i Visby ( § 139 ). Plan- och bostads­kommittén har senare (2004-11-16, § 15) beslutat att uppdragen skulle sammanföras och planeringen för hamnområdet ingå i översiktsplanearbetet för Visby. Planförslaget har varit föremål för samråd. Stadsarkitektkontoret har sammanställt synpunkter som inkommit under samrådet.

Nu föreligger förslag till fördjupad översiktsplan - ”Hela Visby” - som avses ställas ut för granskning. Plan- och bostadskommittén har behandlat planförslaget och föreslagit sakliga och redaktionella förändringar.

Planarkitekten Eva Werkelin föredrar förslaget och synpunkter som framkommit under samrådet. Vid överläggningen deltog också stadsarkitekten Carin Johanson.

Yrkande :

o Björn Jansson (S) yrkade att södra Hällarna inte skulle avsättas för bebyggelse utan behållas som grönområde. Han yrkade också att angivet område på Talludden inte skulle bebyggas.

o Lars Thomsson (C) tillstyrkte förslaget om att undanta området vid Talludden men avstyrkte Björn Janssons förslag att undanta södra Hällarna.

o Lars Thomsson (C) yrkade att en inventering skulle göras av mark lämplig för industri och att den skulle avse hela Gotland men med fokus på tätorterna. Arbetet borde bedrivas så, att resultatet kunde tillföras översiktsplanen för Gotland inför utställningen. Björn Jansson tillstyrkte förslaget.

Kommunstyrelsen beslöt att området vid Talludden skulle undantas från bebyggelse.

Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets planförslag vad gällde området södra Hällarna och Björn Janssons yrkande och förklarade sig anse att ledningskontorets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för ledningskontorets förslag. NEJ för Björn Janssons yrkande. 8 leda­möter röstade ja: Inger Harlevi (M), Lars Thomsson (C), Eva Gahnström (C), Per-Olof Jacobsson (C), Jenny Guteäng (M), Håkan Onsjö (M), Mats-Ola Rödén (FP) och ordföranden Eva Nypelius (C). 7 ledamöter röstade nej: Björn Jansson (S) , Sonia Landin (S), Eric Martell (S), Lilian Virgin (S) , Hanna Westerén (S) , Bo Björkman (S) och Brittis Benzler (V) . Kommunstyrelsen hade således bifallit ledningskontorets planförslag vad avsåg södra Hällarna.

Kommunstyrelsens beslut

  • Med av plan- och bostadskommittén föreslagna förändringar godkänns upprättat förslag till fördjupad översiktsplan för Visby-området för utställning. Stadsarkitektkontoret får i uppdrag att i samverkan med ledningskontoret ställa ut planförslaget för granskning.

  • Stadsarkitektkontoret får i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar omgående påbörja en utredning för att klarlägga statusen på befintlig industrimark i Visby-området och inleda arbete med en studie för att klarlägga möjligheterna att tillskapa ny industrimark i Visbys närområde.

    · Stadsarkitekt­kontoret får också i uppdrag att inventera förekomsten av lämplig industrimark på övriga Gotland, företrädesvis i anslutning till tätorterna. Det senare arbetet ska bedrivas så, att resultatet kan tillföras översiktsplanen för Gotland inför utställningen.

  • Register