2009-03-26, §§ 70-111

Utskrivet från: http://gotland.se/42820
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2009-03-26

Register

Regionstyrelsen 2009-03-26
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-11.30
Närvaro
Beslutande

Eva Nypelius ( C ) , ordförande
Björn Jansson ( S ), 2 :e vice ordförande
Lars Thomsson ( C )
Per-Olof Jacobsson ( C )
Eva Gahnström ( C )
Håkan Onsjö ( M )
Mats-Ola Rödén ( FP )
Sonia Landin ( S )
Hanna Westerén ( S )
Bo Björkman ( S )
Lilian Virgin ( S )
Brittis Benzler ( V )
Inger Harlevi ( M ), tjg ersättare
Jenny Guteäng ( M ), tjg ersättare
Eric Martell ( S ), tjg ersättare

Övriga närvarande

Kjell Skalberg ( C )
Arvid Mickelåker ( C )
Rut Smeds ( KD ), kl 9.00--10.30
Yngve Andersson ( KD )
Bror Lindahl ( FP )
Stefaan De Maecker ( MP )
Leif Dahlby ( S )
Roland Norbäck ( V )

Per Lindskog, utvecklingsdirektör
Göran Gyllenkrok , ekonomidirektör, §§ 96-99
Mikael Wollbo, redovisningschef , §§ 96-99
Anna-Lena Gutedal, koncerncontroller, §§ 96-99
Anders Gripne, koncerncontroller, §§ 96-99
Jan von Wachenfelt, planeringsstrateg, § 107

Ann Egefalk, stadssekreterare, tel: 26 93 95

Datum för anslags uppsättande: 2009-03-30
Datum för anslags nedtagande: 2009-04-21