BUN § 13

Utskrivet från: http://gotland.se/42718

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2009-04-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-03-18

BUN § 13
Remiss: En hållbar Lärarutbildning (SOU 2008:109) samt Yrkeskunnande - en likvärdig sökväg till lärarutbildning mot yrkesämnen (SOU 2008:112)

Dnr 2009/12-64

Utredningen En hållbar Lärarutbildning (SOU 2008:109) föreslår bland annat en lärarutbildning med en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna och ett antal tydliga inriktningar. Två nya yrkesexamina, grundlärare och ämneslärare, föreslås ersätta den nuvarande lärarexamen. Detta innebär att samtliga universitet och högskolor som vill bedriva lärarutbildning kommer att få ansöka hos Högskoleverket om rätt att utfärda de nya examina.
Utredningen Yrkeskunnande - en likvärdig sökväg till lärarutbildning mot yrkesämnen (SOU 2008:112)
syftar till att öka rekryteringen till yrkeslärarutbildningen. Därför föreslås tre likvärdiga ingångar för tillträde till yrkeslärarutbildningen:
- godkända resultat från en högskoleutbildning omfattande minst 90 högskolepoäng i relevant ämnesområde, och
- - kvalificerad och relevant yrkeserfarenhet, eller
- - godkända resultat från annan eftergymnasial utbildning omfattande minst 60 veckors heltidsstudier i relevant ämnesområde, och
- - kvalificerad och relevant yrkeserfarenhet, alternativt
- - intyg utfärdat av Skolverket på bekräftade kunskaper och kompetenser som motsvarar kvalifikationskrav inom sökt ämne/inriktning eller yrkesutgång.

Gymnasiechef Alf Nilsson anför i förslag till remissyttrande ang En hållbar Lärarutbildning (SOU 2008:109) bl a följande:
…Sammanfattning
Gotlands kommun instämmer i huvudsak med betänkandets innehåll, men ifrågasätter
beteckningen ”grundlärare”, som kan associera till att det krävs vidareutbildning för att få
specialistkompetens..”

Gymnasiechef Alf Nilsson anför i förslag till remissyttrande ang Yrkeskunnande - en likvärdig sökväg till lärarutbildning mot yrkesämnen (SOU 2008:112)bl a följande:
”…Förslaget innebär att det ska finnas tre likvärdiga ingångar för tillträde till yrkeslärarutbildning:
- Godkända resultat från en högskoleutbildning omfattande minst 90 högskolepoäng i relevant ämnesområde, och kvalificerad och relevant yrkeserfarenhet, eller
- godkända resultat från annan eftergymnasial utbildning omfattande minst 60 veckors heltidsstudier i relevant ämnesområde, och kvalificerad och relevant yrkeserfarenhet, alternativt
- intyg av Skolverket på bekräftade kunskaper och kompetenser som motsvarar kvalifikationskrav inom sökt ämne/inriktning eller yrkesutgång
Sammanfattning
Gotlands kommun instämmer i betänkandets innehåll…”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Gymnasiechefens förslag till yttrande antas som BUNs svar på remissen