BUN § 16

Utskrivet från: http://gotland.se/42715

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2009-04-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-03-18

BUN § 16
Reviderad delegationsordning

Dnr 2009/55:00

Fr o m 2009-03-01 har organisationen vid den centrala BUF-staben ändrats såtillvida att kost- och försörjningsfunktionerna vid BUF har överförts till Serviceförvaltningen och planerings- och försörjningschefen har övergått till denna förvaltning. Med anledning av den nya organisationen föreslås ändringar i BUNs nu gällande delegationsordning (BUN §2007/93, 2007-10-17). Ändringarna innebär bl a att skoldirektören ersätter planerings- och försörjningschefen som delegat.

Samtidigt har BUNs beslut 2008 12 10 (BUN § 2008/117,) infogats i delegationsordningen. Beslutet gäller delegat vid vissa personalärenden samt delegat för beslut angående vårdnadsbidrag.  I samband med revideringen har också föreslagits att Kulturskolechefen ges delegation att utifrån riktlinjer besluta om reduktion av kulturskolans avgifter i de fall då en elev deltar i undervisningen endast under del av termin.  


Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Delegationsordningen fastställs enligt framfört förslag