BUN § 18

Utskrivet från: http://gotland.se/42713

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2009-04-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-03-18

BUN § 18
Beslutsattestanter 2009

Dnr 2009/56:04

Enligt kommunens attestreglemente skall resp nämnd besluta om attestanter. Barn- och utbildningsnämnden föreslås att fastställa beslutsattestanter enligt följande:
1.    Generella attestanter:
Ordförande  Lena Celion
Skoldirektör Peter Molin
Ekonomichef  Elisabeth Österdahl
2.    För barn- och utbildningsnämndens verksamheter:
Beslutsattestanter och ersättare för dessa enligt förteckning.
3.    Hävning av attesträtten
Skoldirektören bemyndigas att häva attesträtten för förordnade beslutsattestanter. Sådant beslut skall anmälas till barn- och utbildningsnämnden.
4.   Kompletterande förordnanden
Ekonomichefen bemyndigas att under år 2009 på uppdrag av verksamhetsansvarig göra kompletterande förordnanden av attestanter och de förändringar i övrigt som är erforderliga.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN beslutar i enlighet med framlagt förslag