BUN § 20

Utskrivet från: http://gotland.se/42711

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2009-04-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-03-18

BUN § 20
Införande av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd


Dnr 2007/152:65

Förslag om inrättande av en ny organisation för vuxenutbildning har efter beslut av kommunstyrelsen i maj 2008 varit ute på remissgenomgång hos barn- och utbildningsnämnden samt styrelsen för Gotlands folkhögskola. Kommande organisation föreslås bestå av folkhögskola, komvux, gymnasieskola och Lövstas ungdoms- och vuxenutbildningar.

Kommunfullmäktige beslöt 2008-11-24 att en ny nämnd ska inrättas för förvaltning av gymnasieskolan, Gotlands folkhögskola, Komvux och föreslagen verksamhet vid Lövsta landsbygdscentrum (Kf § 2008/142). Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för projektet tillsammans med ordföranden i styrelsen för Gotlands folkhögskola, och projektledare för omorganisationen är Lennart Blom, tillika chef för Lövsta Landsbygdscentrum. 

Projektledaren Lennart Blom redovisade för arbetsutskottet arbetet med den pågående planeringen för omorganisationen. 

Tidplan för projektet: 

17 mars -09

Avstämning med styrgrupp

31 mars -09

Styrgruppsrapport till KS

maj -09

Behandling i Budgetberedningen

juni -09

Beslut i KF

aug-okt -09

Tillsättning av förvaltningschef

nov -09

Tillsättning av avdelningschefer

dec -09

Budgetarbete 2010

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Förvaltningen ges i uppdrag att vid BUNs au 20090331—0401 (Budgetberedningen) lämna förslag till sammanfattande yttrande från BUN.
    2. Arbetsutskottet ges delegation att till Ksau avge nämndens yttrande i ärendet.
    3. Ärendet skall behandlas vid BUNs sammanträde 2009-0415.