BUN § 23

Utskrivet från: http://gotland.se/42708

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2009-04-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-03-18

BUN § 23
Nedskärningar inom förskolan på Gotland

Dnr 2007/142:04

BUN beslöt 2008-11-26 i samband med Internbudget 2009 bl a att minska budgetutrymmet för förskoleverksamheten enligt följande (BUN § 2008/104):
…”Förskola. Beräknad effekt 2009: 7,2 mkr.   Helårseffekt: 13,0 mkr
Volymen schematimmar beräknas till samma nivå som budget 2008. Helårseffekt ca 6,0 mkr
Nuvarande arbetsmått 5,537 heltidsbarn/tjänst ökar till 5,79. Helårseffekt 5,5 mkr.
Bidraget till enskild verksamhet beräknas inte fullt ut enl avtalens volymer vilket ger en minskad kostnad på 1,5 mkr…

Beslutet innebar att det ekonomiska utrymmet för förskoleverksamheten inte beräknades täcka den förväntade efterfrågan under hösten 2009. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. BUN omdisponerar för ett belopp om max 4 mkr från skolskjutskontot till ett särskilt konto som disponeras av skoldirektören för täckande av eventuella behov inom förskoleverksamheten år 2009. Beslutet innebär att det inte finns något fastställt maximalt antal förskoleplatser och därmed inte något intagningsstopp inom förskoleverksamheten.

  2. Den påbörjade avvecklingsprocessen inom förskoleverksamheten skall fortsätta enligt tidigare plan.

  3. Frågan om förskoleverksamhetens kostnader fr o m 2010 skall behandlas vid arbetsutskottets sammanträde 20090331—0401 (budgetberedningen).

  4. Förvaltningen ges i uppdrag att
  - redovisa det faktiska måttet för antal barn per heltidsanställd med hänsyn tagen till friskvårdstid, tid för kost och servering, planeringstid m m.
  - redovisa ett diskussionsunderlag för införande av en Förskolegaranti i Gotlands kommun.