BUN § 24

Utskrivet från: http://gotland.se/42707

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2009-04-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-03-18

BUN § 24
Vitesföreläggande i skolpliktsärende

Dnr  2008/218-63

Enligt 3 kap. 15 § skollagen skall den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn se till att barnet fullgör sin skolplikt. Om vårdnadshavarna inte har gjort vad på dem ankommer får Barn- och utbildningsnämnden förelägga elevens vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter. Föreläggandet får enligt 3 kap. 16 § skollagen förenas med vite.
Eleven xx, född xx-xx-xx, har inte infunnit sig i skolan under höstterminen 2008 trots upprepade krav från rektor. Under hösten har olika kontakter tagits för att utröna orsaken till att han inte kommit och om det kunde behövas speciella åtgärder för att underlätta skolgången.
Det som har framkommit i utredningen och i de kontakter som förevarit visar att vårdnadshavarna inte gör vad som på dem ankommer för att eleven skall fullgöra sin skolplikt.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2008-11-26 att ge presidiet delegation att 2009 01 12 fatta beslut i frågan om ev vite.
Vårdnadshavarna har 2008-12-30 via e-post meddelat att man vidhåller sin tidigare muntligen framförda begäran att få undervisa den aktuella eleven i hemmet. (Skollagen kap 10, § 4). Rektor Jerker Enequist har i skrivelse 2009-01-09 meddelat att han vidhåller sitt tidigare muntligen framförda avslag på denna begäran (Beslutet fattat enligt BUNs delegationsordning punkt C.2.10)

Barn- och utbildningsnämndens beslöt 2009-02-11dels att förelägga vårdnadshavarna att vidta sina skyldigheter ifråga om skolplikten, dels att anmäla ärendet till socialtjänsten dels att uppdra åt förvaltningschefen att hos Länsrätten ansöka om utdömande av vitet (BUN § 2009/2)
Vårdnadshavarna har trots alla vidtagna åtgärder inte fullgjort sina skyldigheter ifråga om skolplikten, och eleven har inte infunnit sig i skolan.
Ansökan enligt BUNs beslut har successivt ingivits till Länsrätten i Gotlands län för de dagar eleven inte infunnit sig i skolan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN anmäler ärendet till Skolinspektionen i syfte att få Skolinspektionens vägledning i hur ärendet skall handläggas.