BUN § 25

Utskrivet från: http://gotland.se/42706

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2009-04-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-03-18

BUN § 25
Inventering av lediga skollokaler inom BUF

Dnr 2007/142:04

I samband med budgeteringsarbetet för 2009 år budget har BUN gett förvaltningen i uppdrag att utöver den fortlöpande översynen undersöka om det för närvarande i skolorna finns lokaler (överytor) som kan lämnas/inte längre behövs i verksamheten.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i skrivelse 2009-02-11 bl a följande:

…”Samtliga chefer i förvaltningen har tillfrågats. Efter påminnelse har svar inkommit från 13 rektorer. I 8 fall har rektorerna anmält att de inte har någon lokal att lämna, medan 5 rektorer kan tänka sig vissa framtida förändringar i lokalbehovet.

Lokaler redovisade som möjliga att lämna:

Christopher Polhem gymnasiet

”Södervärnspaviljongen”

Särskolan

Särvux samordnas med gymnasiesärskolan. Viss av särskolans verksamhet flyttas till Lövsta

Paviljongen vid Norrbackaskolan, och Humlegårdsskolan kan lämnas om ombyggnad av Alléskolan genomförs och om elever flyttas från Norrbacka­skolan till S:t Hans skolan.

Högbyskolan år 7-9

Tekniksalen i C-huset.

”Mattepaviljongen” efter vt. 2010.

Ev. ”Språkbaracken”, 2 klassrum efter vt. 2011

 

Fårösundsskolan

Ev. lämna gamla kommunhuset nuvarande rektorsexp m m beroende på skolans verksamhetsomfattning framöver.

Stånga skola

Ev. förlägga Malmaskolan vid Stånga skola i stället för i nuvarande lokaler i Klintehamn

Förslag:

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Förvaltningen ges i uppdrag att i möjligaste mån avhända sig lediga skollokaler.

    2. Ärendet skall behandlas vid vid BUNs au 20090331—0401 (Budgetberedningen).