§ 127 Delårsrapport 3 - 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/4267
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-10-16

§127
Delårsrapport 3 – 2002

Dnr 2002/219-04
Adm. avdelningen 2002-10-15
Administrativa avdelningen har i enlighet med ledningskontorets anvisningar upprättat delårsrapport 3 - 2002.

Av rapporten framgår att verksamheten under de tre första kvartalen har präglats av återhållsamhet till följd av kommunens ekonomiska läge. Erhållet besparingsuppdrag har fullföljts och bl. a inneburit viss minskad service med tillfälliga stängningar av bibliotek och fritidsgårdar. Förvaltningens bedömning är nu att verksamheten p.g.a. de ytterligare restriktioner som nu beslutats kommer att lämna ett överskott i storleks-ordningen 0,5 mkr.

Rapporten har överlämnats till kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.