§ 128 Åtgärder för att nå ekonomisk balans 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/4266
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-10-16

§ 128
Åtgärder för att nå ekonomisk balans 2002

Dnr 2002/217-04
Ledningskontoret 2002-09-30
Ulla Pettersson 2002-10-08
Kommunstyrelsen har 2002-10-04 beslutat om ytterligare åtgärder för att uppnå balans i ekonomin under innevarande år. Förslagen, som träder ikraft omedelbart, innebär ett i det närmaste totalt stopp för anställningar, övertid, inköp och investeringar samt vissa andra punkter. Dispenser från de generella stoppen kan ske om synnerliga skäl föreligger.

Förvaltningschef Ulla Pettersson har efter samråd med ledningsgruppen upprättat förslag till hantering av beslutet inom kultur- och fritidsförvaltningen, enligt detta föreslås dispenser avseende anställningsstoppet delegeras till förvaltningschefen och för inköps- och investeringsstoppet till avdelningschef.

Information om förslaget har spritts till samtliga arbetsplatser inom förvaltningen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Föreslagen hantering av åtgärderna för att nå ekonomisk balans godkänns.
  2. Beslut om dispens från anställningsstoppet delegeras till förvaltningschefen.
  3. Beslut om dispens från inköps- och investeringsstoppet delegeras till avdelningscheferna