§ 129 Förslag till budget 2003

Utskrivet från: http://gotland.se/4265
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-10-16

§ 129
Förslag till budget 2003

Dnr 2002/220-04
Adm. avdelningen 2002-10-15
Tf förvaltningschef Leif Ajpe redovisade förslag till kultur- och fritidsnämndens budget 2003. Redovisat underlag föredrogs och diskuterades.

Förslag till omarbetning av effektmålen kommer att behandlas vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i december.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Förslaget till budget 2003 godkänns och överlämnas till ledningskontoret.