§ 131 Upphandling av badtjänster

Utskrivet från: http://gotland.se/4263
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-10-16

§ 131
Upphandling av badtjänster

Au § 149
Dnr 2001/273-72
Au § 115/02
Fritidsavdelningen 2002-10-02
Chefen för fritidsavdelningen redovisade, i enlighet med arbetsutskottets beslut § 115, hur det pågående arbetet med framtagande av upphandlingsunderlag avseende badtjänster avancerat. Redovisat underlag föredrogs och diskuterades.
Arbetsutskottets beslut
  • Ärendet redovisas för kultur- och fritidsnämnden
Tf förvaltningschef Leif Ajpe föredrog ärendet.

Mona Magnusson yrkade att processen för upphandlingen avbryts.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Arbetet med upphandling av driftentreprenad för inomhusbaden avbryts tillsvidare.