§ 134 Investeringsbidrag överstigande 50 000 kronor till föreningar med egna idrottsanläggningar 2003

Utskrivet från: http://gotland.se/4260
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-10-16

§ 134
Investeringsbidrag överstigande 50 000 kronor till föreningar med egna idrottsanläggningar 2003

Au § 155
Dnr 2002/186-71
Fritidsavdelningen 2002-08-28
Bidragschefen redovisar i tjänsteutlåtande inkomna ansökningar och förslag avseende investeringsbidrag överstigande 50 000 kronor för 2003. Förslagen motiveras i omfattande kommentarer för varje ansökan.

Följande ansökningar föreligger:

Kfn:s arbetsutskott

 

Förening

Investering

Sökt belopp

Förslag

 

 

 

 

GMF

Motorcrossklubb

163 425:-

163 425:-

Avslag

GMF

Speedwayklubb

313 813:-

300 000:-

Avslag

Motorklubben

Gutarna

652 500:-

456 750:-

Avslag

Svaide-Roma

SOK

100 000:-

70 000:-

70 000:-

Visby

Bowlinghallsför.

494 000:-

494 000:-

Förväntat budget för investeringar 2003 är 400 000 kronor.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • GMF Motorcrossklubbs ansökan om 163 425 kronor i investeringsbidrag för genomfört inköp av traktor, utbyggnad av garage samt till inköpta element i klubbstugan avslås.
  • GMF Speedwayklubbs ansökan om bidrag till inköp av läktare mm avslås.
  • Motorklubben Gutarnas ansökan om bidrag med 476 750 kronor till motorsportsanläggningen avslås.
  • Svaide/Roma SOK erhåller villkorat bidrag med 70 000 kronor för inköp av ny snöscooter. Bidraget belastar konto 492.09408.
  • Visby Bowlinghallsförenings ansökan avslås.
  • Beslutet gäller underförutsättning att kultur- och fritidsnämnden erhåller erforderliga medel och investeringen genomförs i enlighet med ansökan.
  • Utbetalning av bidrag sker tidigast 2003-01-15 efter det att slutredovisning inlämnats till förvaltningen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.