§ 135 Investeringsbidrag överstigande 50 000 kronor till samlingslokalsföreningar 2003

Utskrivet från: http://gotland.se/4259
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-10-16

§ 135
Investeringsbidrag överstigande 50 000 kronor till samlingslokalsföreningar 2003

Au § 156
Dnr 2002/193-71
Fritidsavdelningen 2002-09-10
Bidragschefen redovisar i tjänsteutlåtande inkomna ansökningar avseende investeringsbidrag överstigande 50 000 kronor avseende anslaget 492.09412, Föreningsdrivna samlingslokaler, i 2003 års budget.

Ansökningar har inkommit från:
  • Fröjel hembygdsförening som ansöker om 120 138 kronor för byte av energikälla.
  • Stenkyrka Folkets Hus ansöker om 63 956 kronor för byte av fönster, åtgärder på fasad samt utbyte av elspis mm.
  • Gothem bygdegårdsförening ansöker om bidrag med 446 722 kronor för allmän upprustning, behandlas i särskilt ärende.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Fröjel Hembygdsförening ansökan om bidrag med 120 138 kronor för byte av energikälla avslås.
  • Stenkyrka Folkets Hus beviljas bidrag med 50 000 kronor.
  • Beslutet gäller under förutsättning att investeringarna genomförs i enlighet med ansökan och utbetalas efter redovisning och godkänd slutbesiktning, dock tidigast 2003-01-15.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.