§ 136 Gothems Bygdegårdsförening, ansökan om investeringsbidrag 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/4258
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-10-16

§ 136
Gothems Bygdegårdsförening, ansökan om investeringsbidrag 2002

Au § 157
Dnr 2002/197-71
Fritidsavdelningen 2002-09-13
Gothems Bygdegårdsförening, en nybildad ideell förening, som äger och driver den före detta hemvärnsgården i Gothem ansöker om investeringsbidrag för renovering och tillbyggnad av byggnaden.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beviljade 2001-03-07, § 62, projekterings-bidrag med 30 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämnden beslöt 2001-10-31, § 156, att turordna föreningen för ansökan om statligt bidrag samt tillstyrkte hos kommunstyrelsen ett investerings-bidrag på 443 000 kronor. Förslaget avslogs av kommunstyrelsen.

Föreningen har inkommit med förnyad ansökan.

Bidragschefen redovisar att totalkostnaden för renovering och tillbyggnad av bygdegården nu kostnadsberäknas till 1 489 072 kronor inkl värdet av eget arbete
150 000 kronor. Föreningen bidrar med 297 072 kronor vari får medräknas värdet
av det ideella arbetet. Kommunalt bidrag kan beviljas med max 30 % på av Boverket godkänd totalkostnad. Föreningen tillhör grupp 2 enligt kultur- och fritidsnämndens klassning.

Fritidsavdelningen föreslår att Gothems Bygdegårdsförening beviljas investerings-bidrag för om- och tillbyggnad av bygdegården med 30 % av Boverket godkänd totalutgift, dock högst 447 000 kronor ur anslaget 402.09412 Föreningsdrivna samlingslokaler under förutsättning att Boverket beviljar 50 % av kostnaden.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Gothems Bygdegårdsförening beviljas investeringsbidrag med 30 % av godkänd totalutgift, dock högst 447 000 kronor under förutsättning att Boverket beviljar bidrag med 50 % av kostnaden.
  • Beslutet redovisas till kommunstyrelsen för godkännande.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.