§ 137 Tolkning av bidragsbestämmelserna för föreningsdrivna idrottsanläggningar

Utskrivet från: http://gotland.se/4257
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-10-16

§ 137
Tolkning av bidragsbestämmelserna för föreningsdrivna idrottsanläggningar

Au § 159
Dnr 2002/194-71
Fritidsavdelningen 2002-09-06
För att få driftbidrag fordras att förening har egen anläggning. Tolkning av begreppet anläggning har varit föremål för diskussion eftersom det inte är helt tydligt i bidrags-bestämmelserna.

Utdrag ur bestämmelserna: ”Bidrag utgår till drift, underhåll och investering efter prövning av kultur- och fritidsnämnden. Organisation som driver egen anläggning kan erhålla bidrag för följande driftkostnader: Vatten, sophämtning, el, olja/bensin till maskiner, försäkring på fastighet och fordon, städmaterial, telefon, av kultur- och fritidsnämnden godkänd arrende/hyresavgift för fastighet samt räntekostnader för befintliga anläggningar osv.”

Fritidsavdelningen föreslår att anläggning tolkas som platsen där föreningen bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Genom en sådan tolkning kommer möjligheten för förening med endast klubbstuga att få del av kommunalt driftbidrag att försvinna.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Fritidsavdelningens tolkning godkännes.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.