§ 138 Rapporter

Utskrivet från: http://gotland.se/4256
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-10-16

§ 138
Rapporter

  Leif Ajpe rapporterade om
 • KomRev:s pågående översyn av vissa rutiner inom förvaltningen

  Margareta Persson rapporterade från
 • uppvaktning av Hemsebadet som firade 25 år
 • koncernmötet den 4 oktober

  Jan Alamo rapporterade om
 • kultur och fritid på Gotland 2003 kommer att delas ut om ca 3 veckor till hushållen på Gotland

  Anne-Marie Richardsson och Arvo Keinonen rapporterade om
 • styrgruppsmöte med styrgruppen för friskvård, motionsgrupper har uppstartats i en del socknar på Gotland

  Waldemar Falck rapporterade om
 • att han hade invigt Gothems hembygdsförenings prästladugård, ca 120 personer hade varit närvarande vid invigningen