§ 69 Bildande av Stiftelsen Bergmanscenter på Fårö

Utskrivet från: http://gotland.se/42527
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-23

KS § 69
Bildande av Stiftelsen Bergmanscenter på Fårö

AU § 98
KS2009/20-76
- Ledningskontoret 2009-03-06
­ Normal 0 21 ­ Ledningskontoret har framlagt förslag om bildande av Stiftelsen Bergmancenter på Fårö. Förslaget har utarbetats tillsammans med Föreningen Fårö Framtid och innebär bl.a. att kommunen tillskjuter ett stiftelsekapital på 300 000 kr och utlovar att – när stiftelsen är bildad – till den donera Fårö skola. Föreningen Fårö Framtid tillskjuter 10 000 kr och räknar med externa finansiärer när stiftelsen är etablerad.
­
­Komm­unstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


  • Gotlands kommun bildar tillsammans med Föreningen Fårö Framtid Stiftelsen Bergmancenter på Fårö enligt upprättat förslag till stiftelseförordnande och stadgar.

  • Gotlands kommun tillskjuter ett stiftelsekapital på 300 000 kronor ur anslag 33:6, Insatser med anledning av försvarsomställningen.

  • Gotlands kommun ska donera Fårö skola till stiftelsen när ovan angivna förutsättningar är uppfyllda. Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta erforderliga beslut vid tidpunkten för aktuell donation.

  • Som Gotlands kommuns styrelseledamot i Stiftelsen Bergmancenter på Fårö utses regiondirektör Bo Dahllöf.

    Paragrafen förklarades omedelbart justerad.